ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หนังสือการ์ตูนกราฟฟิกกำหนดการประกวด โครงการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงงานวิชาชีพ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับหน่วย วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง   ดาวน์โหลดที่นี่
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หนังสือการ์ตูนกราฟฟิกการรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดที่นี่

การโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560

แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560/ที่ ศธ 0606/417 ดาวน์โหลดที่นี่
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560/ที่ ศธ 0606/253 ดาวน์โหลดที่นี่

หนังสือราชการภายนอก

การวิพากษ์ คู่มือศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาด้าน “ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะ”/ ด่วนที่ ศธ 0606/720

เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ประจำปีงบประมาณ 2560 / ที่ ศธ 0643.16/1010

เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ประจำปีงบประมาณ 2560 / ที่ ศธ 0643.11/ว1002

เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ประจำปีงบประมาณ 2560 / ที่ ศธ 0643.16/0885

เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรวิทยาลัยการอาชีพหลวงปะเหลียน ประจำปีงบประมาณ 2560 / ที่ ศธ 0643.17/ว139

ขอส่งกำหนดการตรวจประเมินศูนย์ฐ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช/ที่ ศธ 0620.7/อสจ.นศ./547

เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรวิทยาลัยการอาชีพไชยา ประจำปีงบประมาณ 2560 / ที่ ศธ 0642.15/464

เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2560 / ที่ ศธ 0620/112

ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาทุกแห่ง/ที่ ศธ 0606/541

แบบสำรวจการจัดตลาดนัดชุมชนในต่างจังหวัด /ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0620.7/อศภ.ใต้/006

ขอให้ส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินโครงการอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน ประจำปีงบประมาณ 2560 /ที่ ศธ0606/37

กิจกรรมของศูนย์บ่มเพาะ 2560

โครงการอบรมเขียนแผนประจำปี 2560

วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องเทพทาโร วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

 

 


โครงการทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2560

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
ปีการศึกษา 2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

 


การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2559

การประเมินผลสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับชาติ 2560

วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาประเมินศูนย์บ่มเพาะ

คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 21 สิงหาคม  2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงโครงการดูงาน อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

 


ศึกษาดูงาน

เข้าศึกษาดูงาน ณ อเมซอล ลาภทักษิณ ปิโตรเลียม
และ หจก.ลาภทักษิณพลาสติก


กิจกรรมของศูนย์บ่มเพาะ 2559

โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่

 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
วันที่ 24 สิงหาคม 2559

 


โครงการทัศนศึกษา

ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา วันที่ 10 สิงหาคม 2559


โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา

ณ ห้องไม้แดง อาคาร 1 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
วันที่ 5 กันยายน 2559